Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

D&T Trading Co., Ltd. 2003-nji ýylda esaslandyryldy. "Dünýäniň emeli gymmat bahaly paýtagty" hökmünde tanalýan Guangxi Zhuang awtonom sebitiniň WuZhou şäherinde ýerleşýär.Häzirki wagta çenli tebigy reňkli daşlar meýdanyna ünsi jemläp, 20 ýyla golaý ösüş bar.Kompaniýanyň iş gerimi tebigy daşlaryň ösüşini, dizaýnyny, önümçiligini we gaýtadan işlenişini, lomaý satuwy we ş.m. öz içine alýar.

Üstünligimiz

Professional hyzmat ulgamy

20 ýyla golaý üznüksiz ösüşden we toplanylandan soň, kämillik ýaşyna ýeten tebigy daşyň ösüşini, dizaýnyny, önümçiligini we gaýtadan işlenişini, lomaý, satuw, transport we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döretdik.

Endokary derejeli tehnologiýany ornaşdyrmak, tehnologiýa eskorty

Häzirki wagta çenli, ýokary derejeli akylly elektron reňk bölüjilerini hödürlän ilkinji ýerli kärhana hökmünde, harytlaryň 100% täsirli reňk klassifikasiýasyna ýetmek üçin, “Machine detection + manual review” goşa kesgitleme tertibini netijeli açdy. müşderiniň isleginiň ýokary standartlary.

Netijeli üpjünçilik zynjyryny hasaba alýan köp mukdarda haryt ýygnamak

Kompaniýa “Reňk gymmat bahaly daşlar, biz diňe tebigy edýäris!” Önüm düşünjesine eýerýär, soňky ýyllarda global tebigy gymmat bahaly baýlyklaryň ýokary tizlikli integrasiýasy, satyn alyş bazaryndaky seýrek harytlaryň köpüsi häzirki wagta çenli umumy aksiýa. ýerli kärdeşleri bilen deňeşdirilende öňdebaryjy orny eýeledi.Hytaýyň günortasyndaky tebigy daşlary iň esasy üpjün edijilerden biridir.

Staryldyzyň hiline, ýokary hiline ygrarly boluň

Çig malyň 95% -i dünýä belli magdan baýlyklaryndan (Mýanma, Mozambik, Şri-Lanka, Hindistan, Tanzaniýa we ş.m.) gelýär, bularyň hemmesi göni tebigy önümlerden eksport edilýär.Islege görä harytlaryň her bölegi, ondan gowrak prosessden soň kämillik derejesine ýetdi.“Ruby”, “Sapphire” we “Tsavorite” ýaly gyzgyn satylýan önümler, bir bitewi hyzmat amallaryny amala aşyrmak üçin, ýurt boýunça 100-den gowrak ýurtda serhetara elektron söwda we oflayn satyn alyş-satuw platformasyny üstünlikli ulanýar.

Hünär usuly, ýokary hilli hyzmat

Kompaniýa uly maglumat bazasynyň inwentar ulgamyny we onlaýn akylly gözleg merkeziniň kiçi programmasyny özbaşdak ösdürmekde, dürli welaýatlaryň we şäherleriň paýlaýyş kanallaryny açmakda we önüm maglumatlaryny görkezmek üçin onlaýn sergi zallaryny, web sahypalaryny we beýleki platformalary birleşdirmekde öňdebaryjy boldy. köp ugurda müşderini onlaýn akylly gözleg inwentar funksiýasyna düşüniň we iň oňat söwda tejribesini üpjün ediň.Şol bir wagtyň özünde müşderi hyzmaty bilen 24 sagat onlaýn “-eke-täk” hünär hyzmatlary, “Sorag-maslahat beriş buýrugy” -dan “Barlag-satuw-satuw hyzmatyna” çenli ýapyk görnüşli operasiýa ulgamynyň ähli prosesi. hyzmaty has amatly, has täsirli, has akylly, has ygtybarly üpjün etmek.

Belli markalar bilen hyzmatdaşlyk, gowy abraýdan peýdalanyň

Üýtgeşik geografiki gurşaw we hökümetiň senagaty kämilleşdirmegi we özgertmeleri bilen goldawy bilen, soňky 10 ýylda Japanaponiýanyň Milli Pearl Assosiasiýasy, Nationalaponiýa Milli Kompaniýalar Assosiasiýasy ýaly onlarça meşhur marka we söwda birleşigi bilen işleşdik. “Altay Jewellery Association” we ş.m. hyzmatdaşlygyň ýyllyk satuw mukdary 3 million RMB ýuana ýetdi.Theyllaryň dowamynda kärhana hyzmatlaryň netijeliliginden, önümiň hilinden we beýleki taraplaryndan ode dünýäsi tarapyndan biragyzdan ykrar edildi we tassyklandy.

Kompaniýanyň ösüş kursy

2003

Kompaniýa “Emeli gymmat bahaly daşlaryň paýtagty” Wuzhou şäherinde esaslandyryldy.

2006

Kompaniýa “Emeli daşdan” “Tebigy daş daşyna” öwrülýär.

2009-njy ýyl

Özbaşdak işleýän işewürlik modelinden, ondan gowrak kooperatiw zawody bolan toplumlaýyn orta göwrümli daş kärhanasyna kämilleşdirmek.

2012-nji ýyl

Adaty oflayn işewürlik modelinden başlap, onlaýn flagman dükanynyň üýtgemegine, senagat modeliniň “Iki setirli” integrasiýasynyň tamamlanmagyna çenli kompaniýa.

2013

Birinji çärýek dolanyşygy 3 million RMB-den geçdi.

2015

Internetde Wuzhou Gemstone Söwda Palatasynyň we Söwda Palatasynyň agzasy bolmak we Alibabada görnükli telekeçi hökmünde köp hormatlara eýe bolmak

2018

Täze media operasiýa platformasyny ulanyp, 24 sagatlyk daş bilen deňeşdirmegi doly ýerine ýetirip, täze çeşmelerden peýdalanyň;

2021-nji ýyl

Asyl şaý-sepleri özleşdirmek, gaýtadan işlemek, öndürmek we satmak pudagyna giriň.Toparyň iş tertibine Kärhananyň strategiki öwrülişigini ýokarlandyrmak.Toparyň şu wagta çenli üç sany golçur kärhanasy bar, D&T Senagat Ösüşi (Şençzhenen), Ltd., D&T Halkara Söwda Co., Ltd.

Önümçilik prosesi

Raw MaterialÇig mal

Automated processingAwtomatiki gaýtadan işlemek

QualityHil

Finished productsTaýýar önümler

Ofis gurşawymyz

OFFICE (1)

OFFICE (3)

OFFICE (4)

OFFICE (2)

Toparymyz

1

2

3

4

5

6

Işewürlik

Materiallary gaýtadan işlemek Finishedarym önümleri gaýtadan işlemek Çig mal satuwy Gymmat bahaly daş satuwy
Taýýar şaý-sepleriň satuwy Paýlaýyş hyzmatdaşlygy Omörite hyzmatdaşlyk Satuwdan soň hünärmen