• ad_ico_01
  • ad_ico_02
  • ad_ico_03

Professional hyzmat ulgamy

20 ýyla golaý üznüksiz ösüşden we toplanylandan soň, kämillik ýaşyna ýeten tebigy daşyň ösüşini, dizaýnyny, önümçiligini we gaýtadan işlenişini, lomaý, satuw, transport we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döretdik.

company_intr_img

Biz hakda

Gem, tebigatyň iň ajaýyp netijesidir we biz gymmat bahaly daşlaryň daşaýjylarydyrys. D & T Trading Co., Ltd. gözelligi söýýänleriň hemmesine bu iň ajaýyp tebigy hazynany hödürlemek üçin ygtyýar berildi.

D&T, 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan, ýakut, ýakut, tsavorit ýaly 30-dan gowrak tebigy gymmatlyklara ünsi jemläp, Wuzhou şäherindäki iri, döwrebap we hünärmen öndürijileriň biridir. D & T esasan 100-den gowrak ýurda eksport edilýär. Hindistan, Taýland, ABŞ, Polşa we Şweýsariýa we çig maldan önümçilige, satuwlara we hyzmatlara çenli toplumlaýyn gymmat bahaly iş hökmünde gowy abraý gazandy.

Önümlerimiz

Üstünliklerimiz

The collection of large quantities of goods, accounting for efficient supply chain.

Netijeli üpjünçilik zynjyryny hasaba alýan köp mukdarda haryt ýygnamak.

Kompaniýa “Reňk gymmat bahaly daşlar, biz diňe tebigy edýäris!” Önüm düşünjesine eýerýär, soňky ýyllarda global tebigy gymmat bahaly baýlyklaryň ýokary tizlikli integrasiýasy, satyn alyş bazaryndaky seýrek harytlaryň köpüsi häzirki wagta çenli umumy aksiýa. ýerli kärdeşleri bilen deňeşdirilende öňdebaryjy orny eýeledi.Hytaýyň günortasyndaky tebigy daşlary iň esasy üpjün edijilerden biridir.

The introduction of high-end technology, technology escort.

Endokary derejeli tehnologiýany ornaşdyrmak, tehnologiýa eskorty.

Häzirki wagta çenli, ýokary derejeli akylly elektron reňk bölüjilerini hödürlän ilkinji ýerli kärhana hökmünde, harytlaryň 100% täsirli reňk klassifikasiýasyna ýetmek üçin, “Machine detection + manual review” goşa kesgitleme tertibini netijeli açdy. müşderiniň isleginiň ýokary standartlary.

Adhere to the star quality, the pursuit of top quality.

Staryldyzyň hiline, ýokary hiline ygrarly boluň.

Çig malyň 95% -i dünýä belli magdan baýlyklaryndan (Mýanma, Mozambik, Şri-Lanka, Hindistan, Tanzaniýa we ş.m.) gelýär, bularyň hemmesi göni tebigy önümlerden eksport edilýär.Islege görä harytlaryň her bölegi, ondan gowrak prosessden soň kämillik derejesine ýetdi.“Ruby”, “Sapphire” we “Tsavorite” ýaly gyzgyn satylýan önümler, bir bitewi hyzmat amallaryny amala aşyrmak üçin, ýurt boýunça 100-den gowrak ýurtda serhetara elektron söwda we oflayn satyn alyş-satuw platformasyny üstünlikli ulanýar.

Professional operation mode, Output High Quality Service.

Hünär usuly, Çykyş ýokary hilli hyzmat.

Kompaniýa uly maglumat bazasynyň inwentar ulgamyny we onlaýn akylly gözleg merkeziniň kiçi programmasyny özbaşdak ösdürmekde, dürli welaýatlaryň we şäherleriň paýlaýyş kanallaryny açmakda we önüm maglumatlaryny görkezmek üçin onlaýn sergi zallaryny, web sahypalaryny we beýleki platformalary birleşdirmekde öňdebaryjy boldy. köp ugurda müşderini onlaýn akylly gözleg inwentar funksiýasyna düşüniň we iň oňat söwda tejribesini üpjün ediň.Şol bir wagtyň özünde müşderi hyzmaty bilen 24 sagat onlaýn “-eke-täk” hünär hyzmatlary, “Sorag-maslahat beriş buýrugy” -dan “Barlag-satuw-satuw hyzmatyna” çenli ýapyk görnüşli operasiýa ulgamynyň ähli prosesi. hyzmaty has amatly, has täsirli, has akylly, has ygtybarly üpjün etmek.