Tebigy daşlar Ak aý daşy 3.0mm

Gysga düşündiriş:

Aý daşy ortoklazyň we Albitiň gatlakly daş daşydyr.Aý daşy, esasan, Şri-Lankada, Mýanmada, Hindistanda, Braziliýada, Meksikada we Europeanewropa Alp daglarynda öndürilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Aý daşy ortoklazyň we Albitiň gatlakly daş daşydyr.Aý daşy, esasan, Şri-Lankada, Mýanmada, Hindistanda, Braziliýada, Meksikada we Europeanewropa Alp daglarynda öndürilýär.
Aý daşy adatça ak reňksiz, açyk sary, mämişi açyk goňur, Mawy çal ýa-da ýaşyl, aç-açan ýa-da aç-açan bolup biler, şonuň üçin aýratyn aý şöhlesiniň täsiri bar.Bu, iki meýdanyň Lamellar Aphanites-iň paralel ösmegi bilen baglanyşykly, görünýän ýagtylygy refraktiw indeksde azajyk tapawut bilen dargadýar we ýarylýan tekizlik bolanda päsgelçilik ýa-da difraksiýa bolup biler, Feldsparyň ýagtylyga birleşdirýän täsiri gök ýüzýän yşyk öndürmek üçin meýdanyň üstü.Gatlak galyň, çal-ak bolsa, ýüzýän ýagtylyk has erbet bolar.
“Feldspar” synpynyň iň gymmatly görnüşi hökmünde aý daşy asuda we ýönekeýdir we aç-açan daş daşy, aýyň şöhlesini ýada salýan gök öwüsýän yşyk bilen şöhle saçýar.Leumşaklygynyň gözelligi özüne çekijidir.Aý daşy, syrly we gaýtaryp bolmajak güýje eýe bolan ýaly, Aýyň sowgady diýip köpden bäri pikir edip gelýärler.Rowaýata görä, Aý dolanda, aý daşyny geýmek gowy söýgülisi bilen duşuşyp biler.Şonuň üçin Aý daşyna “Aşyk daş” diýilýär, dostlugyň we söýginiň nyşany, söýmek üçin iň gowy sowgat.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda hindiler “mukaddes daş” Aý daşy hökmünde gymmat bahaly daşyň on üç ýyllygydyr.Gyzlar üçin uzak wagtlap aý daşyny geýmek, içinden daşky häsiýetini gowulaşdyryp, owadan we aňsat edip biler.Şol bir wagtyň özünde, aý daşy saglygy, baýlygy we uzak ömri alamatlandyrýan iýun aýynda doglan gün daşydyr.
Natural Gems White Moonstone Round 3.0mm (1)

Ady tebigy aý daşy
Gelip çykan ýeri Hytaý
Gymmat bahaly daş görnüşi Tebigy
Gymmat bahaly daş Ak
Gymmat bahaly daş Aý daşy
Gymmat bahaly daş görnüşi Tegelek ajaýyp kesik
Gymmat bahaly daş 3.0mm
Gymmat bahaly daş Ululygyna görä
Hil A+
Elýeterli şekiller Tegelek / kwadrat / armut / ýumurtga / markiz görnüşi
Arza Şaý-sepleri ýasamak / eşik / pandent / halka / sagat / gulak / monjuk / bilezik

Fiziki aýratynlyklar :

Aýratyn agyrlyk güýji: 2.57 refraktiw görkeziji: 1.52——1.53
birefringence: 0.005
[URL] kristal gurluşy: Monokliniki [/ URL]
düzümi: Kaliý natriý silikaty
gatylygy: 6.5 - 6.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary