Sitrine ýumurtga asma nagyşlary ýalaňaç daş lomaý

Gysga düşündiriş:

Sitrin sary reňkden açyk goňur reňkde üýtgeýär we sitrin bilen aňsatlyk bilen bulaşýar.Sitrindäki sary reňk, suwda demir oksidiniň bolmagy bilen baglanyşyklydyr.Tebigy sitrin az we az ýerlerde öndürilýär, diňe Braziliýa we Madagaskar çäkli mukdarda ýokary hilli Sitrine öndürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Sitrinsary reňkden açyk goňur reňkde üýtgeýär we sitrin bilen aňsatlyk bilen bulaşýar.Sitrindäki sary reňk, suwda demir oksidiniň bolmagy bilen baglanyşyklydyr.Tebigy sitrin az we az ýerlerde öndürilýär, diňe Braziliýa we Madagaskar çäkli mukdarda ýokary hilli Sitrine öndürýär.Ametist we nikotinit, reňkini üýtgetmek we sitrine, hatda ýasama sitrine meňzeş etmek üçin köplenç gyzdyrylýar.Sitriniň doly bogunlary bar, sitriniň bogunlary ýok we sitriniň iň pes refraktiw görkezijisi 1,61, sitriniň iň ýokary refraktiw görkezijisi 1,55.

Citrine Oval Hanging Ornaments Inlaid Bare Stone Wholesale (3)

Sitoro, ftor-silikoaluminat mineral, kristallaşma döwründe çökýän gaýalardan çykýan bug bilen emele gelýär we ritolit we granit gözeneklerinde ýüze çykýar.Köplenç galaýy magdany bilen baglanyşykly bolany üçin, galaýy magdanyny gözlemek üçin marker hökmünde ulanylyp bilner.Sitrin, adatça, sütünli ýa-da tertipsiz granuladan ýa-da blokdan ybarat, dürli reňkler bar, käbir reňksiz we aç-açan, ýöne sary, gök, ýaşyl, gyzyl, goňur we beýleki reňkler, aýna ýalpyldawuk, Günüň dowamynda Citrine reňki täsir etmek pese gaçar.Sitrin üweýji material ýa-da gural göteriji hökmünde ulanylyp bilner.Aç-açan we owadan sitrin gymmatly daşdyr.

Ady tebigy sitrin
Gelip çykan ýeri Braziliýa
Gymmat bahaly daş görnüşi Tebigy
Gymmat bahaly daş sary
Gymmat bahaly daş Sitrin
Gymmat bahaly daş görnüşi Oval Brilliant Cut
Gymmat bahaly daş 3 * 4mm
Gymmat bahaly daş Ululygyna görä
Hil A+
Elýeterli şekiller Tegelek / kwadrat / armut / ýumurtga / markiz görnüşi
Arza şaý-sepler ýasamak / eşikler / pandent / halka / sagat / gulak / monjuk / bilezik

Sitriniň umumy reňki :

Adaty reňk garaşmak üçin reňksiz, gülgüne, sary we gök bolýar.Sitrin fotosuraty bilen aňsatlyk bilen garyşýan umumy gymmat bahaly daş, birnäçe görnüşe garaşmak üçin kristal, akuamarin, turmalin we aýna imitasiýa bolýar, olaryň arasynda aňsat garyşýan zat sary kristaldyr.Aslynda, sitriniň has ýumşak, birneme ýumşak görnüşinden başga-da, ikisini biri-birinden ýalaňaç göz bilen tapawutlandyrmak gaty kyn, bu sitriniň adamlaryň bazardaky gymmatyna şübhelenmeginiň esasy sebäbi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary