Natrual Gems Çaý reňkli Sitrin Oval 4x5mm

Gysga düşündiriş:

Tan kristalyna çaý kristaly, tüsse kwars (goňur kwars) tüsse kristaly we syýa kristal diýilýär. Çaý kristallarynyň köpüsi altyburç sütünlerdir.Beýleki aç-açan kristallar ýaly käwagt buz döwülmegi, bulut we duman ýaly baglanyşyklar bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Tan kristalyna çaý kristaly, tüsse kwars (goňur kwars) tüsse kristaly we syýa kristal diýilýär. Çaý kristallarynyň köpüsi altyburç sütünlerdir.Beýleki aç-açan kristallar ýaly käwagt buz döwülmegi, bulut we duman ýaly baglanyşyklar bolýar.
Natrual Gems Tea-coloured Citrine Oval 4x5mm (3)

Ruhy funksiýa:

(1) Çaý kristal nagyşlaryny geýmek gowy amulet we erbet otagdyr.
(2) Çep eliňize çaý kristalyny geýmek, bedeniňizdäki bulaşyk we näsag Qi süzmäge kömek edýär.
(3) Işli işde aňyňyzy arassalamak, çylşyrymly ýagdaýy görmek we iň täsirli we göni jogap bermek we bejermek peýdalydyr.
(4) Aýal-gyzlar ginekologiki keselleri kadalaşdyrmak, suwasty tigiriň energiýasyny ýokarlandyrmak we jyns güýjüne, ýaşaýyş güýjüne we islegine görä çaý kristalyny ulanyp bilerler.
(5) Adamlaryň durmuşa geçiriş güýjüni güýçlendirip, duýgulary deňleşdirip we howpsuzlyk duýgusyny döredip biler.Youthaşlygy ösdüriň, adamlaryň garramagyny haýallaşdyryň we köpeliş ulgamynyň işini ýokarlandyryň.Dikeldiş ukybynyň ösmegine kömek ediň, ýarany has çalt bejeriň, immuniteti güýçlendiriň, öýjükleri işjeňleşdiriň, ýaşlygy dikeldiň we ýaşartma täsirine eýe boluň.Işleri derňemäge we özleşdirmäge, tagamy ýokarlandyrmaga kömek ediň.Hususan-da, bulaşyk qi siňdirýär we ýamanlykdan gaça durmagyň iň gowy täsiri bar.Suwasty gäminiň tigirini güýçlendiriň.

Ady tebigy çaý reňkli sitrin
Gelip çykan ýeri Hytaý
Gymmat bahaly daş görnüşi Tebigy
Gymmat bahaly daş Goňur
Gymmat bahaly daş Sitrin
Gymmat bahaly daş görnüşi Oval Brilliant Cut
Gymmat bahaly daş 4 * 5mm
Gymmat bahaly daş Ululygyna görä
Hil A+
Elýeterli şekiller Tegelek / kwadrat / armut / ýumurtga / markiz görnüşi
Arza Şaý-sepleri ýasamak / eşik / pandent / halka / sagat / gulak / monjuk / bilezik

häsiýetli:

Himiki formula: SiO2,
Altyburçly sistema degişlidir,
Gatylygy: 7,
Aýratyn agyrlyk güýji: 2.6,
Döwülme görkezijisi: 1.54-1.55.
Çajingiň energiýasy çuň, durnukly we aşak.Ilki bilen özüni güýçli duýmaýar, ýöne doly çydamlylygy bar;Bulaşyk Qi siňdirmek ýa-da erbet ruhlardan goramak üçin ulanylýar.Täsir iň gowusy.Häzirki wagtda köp çaý kristallary ak kristallardan kobalt 60 radiasiýa bilen bejerilýär.Içerki molekulalaryň ýerleşişini we utgaşmasyny üýtgetmek we yz metallarynyň reaksiýasy bu pudakda henizem kabul ederliklidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň