Tebigy “Topaz” tegelek ýalaňaç daş monjuklar

Gysga düşündiriş:

Topaz arassa dury, ýöne içindäki hapalar sebäpli köplenç düşnüksiz.Topaz, adatça, şerap reňkli ýa-da açyk sary.Emma ak, çal, gök, ýaşyl bolup biler.Reňksiz topaz, gowy kesilende göwher diýip ýalňyşyp bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Topazarassa aç-açan, ýöne içindäki hapalar sebäpli köplenç düşnüksiz.Topaz, adatça, şerap reňkli ýa-da açyk sary.Emma ak, çal, gök, ýaşyl bolup biler.Reňksiz topaz, gowy kesilende göwher diýip ýalňyşyp bolar.Reňkli topaz, gün şöhlesinden has durnuksyz ýa-da reňksiz bolup biler.Olaryň arasynda iň oňat çuň sary iň gymmatly, sarysy has gowy.Ondan soň gök, ýaşyl we gyzyl.

Tebigy we üýtgedilen topaz daşlarynyň ikisi hem reňk, aýdyňlyk we agram bilen bahalandyrylýar.Gara reňk, oňat diaphane, uly blok, hiç hili döwük iň oňat önüm däl.Topa daşy reňk, arassa, birmeňzeş, aç-açan, kemçiligi az, agramy azyndan 0,7 karat bolmalydyr.Topa daşynyň mylaýymlygy we ýaraşygy bar, kakmakdan we urulmakdan gorkýar, ýarylýan ýerden ýarylmagy aňsat, geýmäge hemişe üns bermeli.Topazitiň aşagyna paralel bölünişigi ösdürýändigi sebäpli, kesilýän ýeriň ýarylýan ýerine paralel bolmagynyň öňüni almaly.Otherwiseogsam, üwemek we süpürmek kyn, daşyň ýarylmagy we daşyň görnüşini ýok etmezligi üçin, örtülende seresap bolmaly.

Natural Topaz Round Bare Stone Necklace Set With Stone (2)

Ady tebigy topaz
Gelip çykan ýeri Braziliýa
Gymmat bahaly daş görnüşi Tebigy
Gymmat bahaly daş gülgüne
Gymmat bahaly daş topaz
Gymmat bahaly daş görnüşi Tegelek ajaýyp kesik
Gymmat bahaly daş 1.0mm
Gymmat bahaly daş Ululygyna görä
Hil A+
Elýeterli şekiller Tegelek / kwadrat / armut / ýumurtga / markiz görnüşi
Arza şaý-sepler ýasamak / eşikler / pandent / halka / sagat / gulak / monjuk / bilezik

Topazyň manysy :

Topa daşy bezeg ähmiýetinden başga-da, günbatar medeniýetinde topa daşynyň sary reňkiniň esasy reňki parahatçylygy we dostlugy alamatlandyrýar, şonuň üçin halkyň uzak möhletli dostluk islegini beýan etmek üçin noýabr aýynda sary topa daşy ulanylýar.Topaz daşy, çyn ýürekden we dowamly söýgini, gözelligi we akyl-paýhasy aňladýan “dostlugyň daşy” hökmünde hem bellidir.Baýlygy we janlylygy alamatlandyrýar, ýadawlygy ýok edýär, duýgulary dolandyrýar we ynamy we maksady täzeden gurmaga kömek edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň