Tebigy reňkli turmalin ýumşak daşlar tegelek kesiş 0.9mm

Gysga düşündiriş:

Turmaliniň çylşyrymly düzümi we reňki bar.Halkara şaý-sepler, esasan, turmaliniň reňkine görä täjirçilik görnüşlerine bölünýär we reňk näçe reňkli bolsa, şonça-da gymmat bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş:

Turmalinçylşyrymly kompozisiýa we reňk bar.Halkara şaý-sepler, esasan, turmaliniň reňkine görä täjirçilik görnüşlerine bölünýär we reňk näçe reňkli bolsa, şonça-da gymmat bolýar.
Indikolit: Açyk gökden goýy gök turmaliniň umumy ady.Mawy turmalin seýrekligi sebäpli iň gymmatly turmalin reňkine öwrüldi.Mawy turmalinler, Sibirde, Russiýada, şeýle hem Braziliýada, Madagaskarda we ABŞ-da howa çalýan granitiň sary toýundan tapylýar.

Rubellite: Gülgüne gyzyl turmalin üçin umumy termin.Gyzyl turmalin iň oňat amarant we gül gyzyl, gyzyl turmalin diýlip atlandyrylýar, ýöne goňur, goňur gyzyl, goýy gyzyl we beýleki önümleriň tebigaty has köp, reňk üýtgemegi has uludyr.Bu aralykda, turmaliniň aýratyn agyrlygy reňk bilen üýtgeýär;Gara reňkler gülgüne reňklerden has agyrdyr.

Goňur turmalin (Dravite): Reňkli we himiki element magneziýa baý.Goňur turmalinler Şri-Lankada, demirgazyk Amerikanyň üç ýurdunda, Braziliýada we Awstraliýada öndürilýär.

Natural Color Tourmaline Loose Gems Round Cut 0.9mm (3)

Achroite: Achroite gaty seýrek we diňe Madagaskarda we Kaliforniýada bolýar.Bazardaky käbir reňksiz turmaliniň gyzdyrylandan we süýjedilenden soň gülgüne turmalinden ýasalandygyny bellemelidiris.

GreenaşylTurmalin: Greenaşyl we sary turmalinler, “Tourmaline” reňk görnüşleriniň arasynda iň ýygydyr we şonuň üçin gök we gyzyl turmalinlerden has arzan.Braziliýada, Tanzaniýada we Namibiýada ýaşyl turmalinler, Şri-Lankada sary turmalinler bar.

Köp reňkli turmalin: Ösen ösen turmalin zolaklary sebäpli köplenç kristalda gyzyl, ýaşyl ýa-da trihromatiki zolaklar peýda bolýar.Kollektorlar we sarp edijiler tarapyndan giňden ýaýran gyzyl we ýaşyl gymmat bahaly daş, “Garpyz turmalini” diýlip atlandyrylýar.

Ady tebigy reňkli turmalin
Gelip çykan ýeri Braziliýa
Gymmat bahaly daş görnüşi Tebigy
Gymmat bahaly daş Reňk
Gymmat bahaly daş Turmalin
Gymmat bahaly daş görnüşi Tegelek ajaýyp kesik
Gymmat bahaly daş 0.9mm
Gymmat bahaly daş Ululygyna görä
Hil A+
Elýeterli şekiller Tegelek / kwadrat / armut / ýumurtga / markiz görnüşi
Arza şaý-sepler ýasamak / eşikler / pandent / halka / sagat / gulak / monjuk / bilezik

Turmalin bejergisini optimizasiýa:

Tebigy turmalin daş daşlary pes ýa-da pes hilli bolanda, emeli usullar köplenç ýylylygy bejermek ýaly hilini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar, bu reňkleri ýeňilleşdirmek üçin garaňky turmalinler gyzdyrylýar, şeýlelik bilen aç-açanlygy ýokarlandyrýar we daşyň derejesini ýokarlandyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary