Ametist fewral aýynyň doglan daşy bolup, wepalylygy alamatlandyrýar

Gysga düşündiriş:

Ametist üç taraplaýyn kristal ulgamy, kristal altyburç sütün, silindr görnüşi üstaşyr, çep görnüşi we sag görnüşi bar, ekiz kristal gaty ýygydyr.Gatylygy 7. Kristalda köplenç tertipsiz ýa-da ganatly gaz-suwuk goşulmalar bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Ametistüç taraplaýyn kristal ulgamy, kristal altyburç sütün, silindr görnüşi üstaşyr, çep görnüşi we sag görnüşi bar, ekiz kristal gaty ýygydyr.Gatylygy 7. Kristalda köplenç tertipsiz ýa-da ganatly gaz-suwuk goşulmalar bar.Kristal maşgalanyň iň gymmat agzalarynyň biri, sebäbi suw kristalynda Mn, Fe3 + bolýar we gyrmyzy görünýär.Dikromatiki aýnanyň aşagynda görnüp duran polihromatizm bilen aç-açan.
Tebigy önümde demir, marganes ýaly minerallary öz içine alýan we owadan gyrmyzy emele getirýän ametist, esasy reňkde lilak, amarantin, gyrmyzy, gyrmyzy, çuň gyrmyzy, gök gyrmyzy reňk bar, çuňňur amarantin we gyrmyzy reňkli, gaty gowşak gyrmyzy reňk adatydyr.Tebigy ametistlerde köplenç tebigy buz döwükleri ýa-da ak bulut hapalary bolýar.Gymmat bahaly ametist wulkan gaýasynda, pegmatitde ýa-da hek daşy, gowakdaky slanetsde bolýar.

Ady tebigy ametist
Gelip çykan ýeri Hytaý
Gymmat bahaly daş görnüşi Tebigy
Gymmat bahaly daş Gyrmyzy
Gymmat bahaly daş Ametist
Gymmat bahaly daş görnüşi Oval Brilliant Cut
Gymmat bahaly daş 4 * 6mm
Gymmat bahaly daş Ululygyna görä
Hil A+
Elýeterli şekiller Tegelek / kwadrat / armut / ýumurtga / markiz görnüşi
Arza şaý-sepler ýasamak / eşikler / pandent / halka / sagat / gulak / monjuk / bilezik

Ametistiň manysy :

Ametistos “serhoş däl” diýmekdir.Şerap hudaýy tarapyndan şerap bilen suwarylýan kristalyň aslynda ýaş gyzyň hyýalydygy aýdylýar.Käbir Europeanewropa şa maşgalalary Ametistosyň mistiki güýçlere eýe bolandygyna we geýeniň statusyna we güýjüne eýe bolmagyna kömek edendigine ynanýardylar.Ametist fewral aýynyň doglan daşy bolup, wepalylygy we söýgini alamatlandyrýar.Altynjy toý dabarasynda ametist bagtly durmuş gurmagy aňladýar.

Bellikler:

Tebigatda emele gelen gymmat bahaly daşlaryň köpüsi reňkde we tebigatda gaty durnukly, ýöne ametistiň gyrmyzy görnüşi iň durnukly ýagdaýy däl.Highokary temperaturada bişirilende ýa-da uzak wagtlap güne düşende, ametist açyk sary ýa-da sary öwrüler.Şonuň üçin geýeniňizde we ýygnanyňyzda ýokary temperaturadan we täsirden gaça durmaly.Garyndyny her üç aýdan bir elekden geçiriň we 1 günläp goýuň.Kollektorlar köplenç gazanyň üstünde ösýän kök üýşmeleňini görmek üçin goýýarlar.Akylly aýal-gyzlaryň geýmegi, gulakhalkalary ýa-da ýüzükleri ametist goýmak üçin ametist kristal aýdyň, dabaraly we sahy reňk, adama birneme dabaraly we owadan goşmagy üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary