Tebigy gyzyl granat kristal arassa ýürek 4x4mm

Gysga düşündiriş:

Gyzyl granat, magniý alýumin zynjyrynyň alýumin zynjyrydyr, granatyň umumy görnüşlerine degişlidir.Gyzyl granatyň gyzyl reňki adamlary gaýtaryp bolmajak özüne çekiji edip biler, bagty we ebedi söýgini özüne çekip biler, özüne bolan ynamy artdyryp, aýallaryň daşydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Gyzyl granat, magniý alýumin zynjyrynyň alýumin zynjyrydyr, granatyň umumy görnüşlerine degişlidir.Gyzyl granatyň gyzyl reňki adamlary gaýtaryp bolmajak özüne çekiji edip biler, bagty we ebedi söýgini özüne çekip biler, özüne bolan ynamy artdyryp, aýallaryň daşydyr.

Garnetanyň köp görnüşi bar, olaryň arasynda magneziý alýuminiý granaty we magniý demir granatyna umumy granat görnüşlerine degişli gyzyl granat diýilýär.Umuman aýdanyňda, az sanly goşulmalar, esasan, tegelek ýa-da tertipsiz kristallar, granat ýapylmaýar we döwük gabyk görnüşinde bolýar, şonuň üçin deň däl.Garnet wulkan gaýalarynda we alýuwial ýataklarda bolýar, şonuň üçin kristallary uly däl, şonuň üçin köplenç halkalara ýasalýar ýa-da ownuk maýatniklere dakylýar.

 Natural Red Garnet Crystal Clean Heart Cut 4x4mm (2)

Ady tebigy gyzyl granat
Gelip çykan ýeri Hytaý
Gymmat bahaly daş görnüşi Tebigy
Gymmat bahaly daş gyzyl
Gymmat bahaly daş granat
Gymmat bahaly daş görnüşi Heartürek ajaýyp kesiş
Gymmat bahaly daş 4 * 4mm
Gymmat bahaly daş Ululygyna görä
Hil A+
Elýeterli şekiller Tegelek / kwadrat / armut / ýumurtga / markiz görnüşi
Arza şaý-sepler ýasamak / eşikler / pandent / halka / sagat / gulak / monjuk / bilezik

Gyzyl granatyň täsiri we täsiri :

1.Biz rahatlyk gyzyl granatyň möhüm täsirlerinden biridir, sebäbi gyzyl granatyň reňki ajaýyp, alaw ýaly şekilli, adamlar garaňkylygy, ýagşylygy we bakylygy yşyklandyryp biler öýdýärler, adamlar ondan ýasalan bezegleri geýýärler, möhüm rol oýnap bilerler parahatçylyga ýalkasyn.

2. Reňk ýokarlandyrmak üçin seresaplylyk gyzyl granatyň möhüm täsirlerinden biridir, diňe bir gan aýlanyşyny ösdürip bilmez, adam bedenindäki suwuklyklaryň alyş-çalşyny çaltlaşdyryp bilmez, adam dokuma öýjükleriniň işjeňligini ýokarlandyryp biler, köplenç geýýär , aksesuarlardan ýasalan, reňkini ýokarlandyrmak üçin gözellik, derini iýmitlendirýän we näzik deri we adamlary has gödek, has gowy saglyk edip biler.

3. Gyzyl granatyň ýasaýan bezeg makalasyny geýiň, aýratyn gylyk-häsiýeti ýokarlandyryp biler, melanholiýa garşy göreşip biler, adama özüne ynam döredip biler we adam we ýakymsyz keýpiň kynçylyklaryny ýeňilleşdirip biler, goşmaça gyzyl granat henizem gonup biler adamyň aýagynda oňat öwrüler, adamlar üçin bagt we bagt getirip biler, adamlary daşarky güýç tarapyndan hüjüm edilmezligi gorap biler, beden daşyny seýrek goraýar.Uzak wagtlap gyzyl granat geýýän, mylaýym häsiýetli, beýlekiler bilen aragatnaşyk adamlary has rahat duýýar, ýakynlyk aýratyn güýçlidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň