Üstünlikleri

Netijeli üpjünçilik zynjyryny hasaba alýan köp mukdarda haryt ýygnamak.

Kompaniýa “Reňk gymmat bahaly daşlar, biz diňe tebigy edýäris!” Önüm düşünjesine eýerýär, soňky ýyllarda global tebigy gymmat bahaly baýlyklaryň ýokary tizlikli integrasiýasy, satyn alyş bazaryndaky seýrek harytlaryň köpüsi häzirki wagta çenli umumy aksiýa. ýerli kärdeşleri bilen deňeşdirilende öňdebaryjy orny eýeledi.Hytaýyň günortasyndaky tebigy daşlary iň esasy üpjün edijilerden biridir.

Endokary derejeli tehnologiýany ornaşdyrmak, tehnologiýa eskorty.

Häzirki wagta çenli, ýokary derejeli akylly elektron reňk bölüjilerini hödürlän ilkinji ýerli kärhana hökmünde, harytlaryň 100% täsirli reňk klassifikasiýasyna ýetmek üçin, “Machine detection + manual review” goşa kesgitleme tertibini netijeli açdy. müşderiniň isleginiň ýokary standartlary.

Staryldyzyň hiline, ýokary hiline ygrarly boluň.

Çig malyň 95% -i dünýä belli magdan baýlyklaryndan (Mýanma, Mozambik, Şri-Lanka, Hindistan, Tanzaniýa we ş.m.) gelýär, bularyň hemmesi göni tebigy önümlerden eksport edilýär.Islege görä harytlaryň her bölegi, ondan gowrak prosessden soň kämillik derejesine ýetdi.“Ruby”, “Sapphire” we “Tsavorite” ýaly gyzgyn satylýan önümler, bir bitewi hyzmat amallaryny amala aşyrmak üçin, ýurt boýunça 100-den gowrak ýurtda serhetara elektron söwda we oflayn satyn alyş-satuw platformasyny üstünlikli ulanýar.

Hünär usuly, Çykyş ýokary hilli hyzmat.

Kompaniýa uly maglumat bazasynyň inwentar ulgamyny we onlaýn akylly gözleg merkeziniň kiçi programmasyny özbaşdak ösdürmekde, dürli welaýatlaryň we şäherleriň paýlaýyş kanallaryny açmakda we önüm maglumatlaryny görkezmek üçin onlaýn sergi zallaryny, web sahypalaryny we beýleki platformalary birleşdirmekde öňdebaryjy boldy. köp ugurda müşderini onlaýn akylly gözleg inwentar funksiýasyna düşüniň we iň oňat söwda tejribesini üpjün ediň.Şol bir wagtyň özünde müşderi hyzmaty bilen 24 sagat onlaýn “-eke-täk” hünär hyzmatlary, “Sorag-maslahat beriş buýrugy” -dan “Barlag-satuw-satuw hyzmatyna” çenli ýapyk görnüşli operasiýa ulgamynyň ähli prosesi. hyzmaty has amatly, has täsirli, has akylly, has ygtybarly üpjün etmek.